Đào tạo/ học tập ngắn hạn

No Img
Điểm đến
Đại học Frosburg, Maryland, New York, Los Angeles, Las Vegas
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
144,000,000 VND
No Img
Điểm đến
Washington DC - New York
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
99,000,000 VND
No Img
Điểm đến
Đại học Franklin, Columbus, Ohio - New York - Philadelphia - Washington DC
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
126,500,000 VND
No Img
Điểm đến
Đại học Franklin, Columbus, Ohio - New York - Philadelphia - Washington DC
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
136,500,000 VND
No Img
Điểm đến
Đại học Saint Martin's, thành phố Lacey, Seattle, "đĩa bay" Space Needle, nhà máy sản xuất Boeing, Pike Place
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
128,600,000 VND
No Img
Điểm đến
Đại học LongBeach - California
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
98,350,000 VND
No Img
Điểm đến
Đại học LongBeach - California
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
96,600,000 VND
No Img
Điểm đến
Đại học LongBeach - California
Khởi hành
Đăng ký ngày khỏi hành riêng
Chi phí
103,212,000 VND